VOORWAARDEN van betaling en levering

ALGEMENE VOORWAARDEN UNISTO BV

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Unisto: Unisto BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32029908.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Unisto een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Unisto en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Unisto zich, tegen een tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of de uitvoering van werkzaamheden. 
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Unisto te verkopen en te leveren zaken, waaronder, niet- limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, al dan niet volgens specificatie van de wederpartij vervaardigde naambadges en/of veiligheidszegels, alsmede apparatuur voor applicatie daarvan. 
 6. Werkzaamheden/diensten: alle werkzaamheden en/of diensten waartoe Unisto zich in het kader van een overeenkomst jegens de wederpartij heeft verbonden, waaronder, niet- limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, onderhoud aan geleverde apparatuur en het geven van instructies voor gebruik van producten en/of apparatuur. 
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Unisto en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Unisto vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Unisto, binden hem niet. 
 3. Aan een aanbod van Unisto dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 
 4. Een aanbod van Unisto geldt niet automatisch voor vervolgorders of -opdrachten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgorders en –opdrachten zonder dat Unisto gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Unisto, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Unisto anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Unisto nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Indien Unisto voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, waaronder mede begrepen kunnen zijn databestanden en andere informatie of zaken ter vervaardiging van volgens specificaties van de wederpartij uit te voeren orders, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Unisto deze gegevens heeft ontvangen.
 2. Unisto spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. 
 3. Unisto is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de door Unisto voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden; zij kunnen jegens de wederpartij tevens een beroep op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VOLGENS SPECIFICATIE VAN DE WEDERPARTIJ TE VERVAARDIGEN PRODUCTEN

 1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van volgens specificatie van de wederpartij tot stand te brengen producten, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden. 
 2. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de order nodig is, is de wederpartij, al dan niet op verlangen van Unisto, gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante gegevens aan Unisto ter beschikking te stellen, op de door Unisto voorgeschreven wijze. Indien Unisto voor het verstrekken van deze specificaties aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen. Voorts dient de wederpartij Unisto steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. 
 3. Indien de wederpartij haar verplichting uit het voorgaande lid niet, niet volledig, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is Unisto, onverminderd het bepaalde in artikel 13, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en alle daaruit voortvloeiende vertragingsschade voor rekening van de wederpartij te brengen.

ARTIKEL 6. | TOLERANTIES

 1. Vermelde en/of overeengekomen eigenschappen van de producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, vormen en maten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. 
 2. Geleverde producten worden geacht aan de overeenkomst beantwoorden indien zij, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, zijn vervaardigd conform de door Unisto aan de wederpartij verstrekte lay-outs welke door de wederpartij zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. 
 2. Het risico van de verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. 
 3. De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop haar deze ter beschikking staan of aan haar worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten, onverminderd de rechten van Unisto als bedoeld in artikel 13, worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Unisto haar daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de overeengekomen prijs, een redelijke prijs voor het in bewaring houden van de producten verschuldigd. 
 4. Het is Unisto toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Unisto gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 8. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ WEBWINKELBESTELLINGEN

 1. 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en in het bijzonder het volgende lid, kan de consument de overeenkomst die middels de webwinkel van Unisto is gesloten, gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden. 
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij: - de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - een overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 
 3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe, middels het door Unisto aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Unisto. Zo spoedig mogelijk nadat Unisto in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Unisto de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen. 
 4. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. 
 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Unisto retourneren.
 6. Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen, is Unisto gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen. 
 7. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 3, door Unisto is bevestigd. 
 8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening. 
 9. Unisto zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Unisto zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 9. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN DIENSTEN OP LOCATIE

 1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de uitvoering van werkzaamheden of diensten op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen locatie, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden. 
 2. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de wederpartij, al dan niet op verlangen van Unisto, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle relevante informatie aan Unisto ter beschikking te stellen, op de door Unisto voorgeschreven wijze. Voorts dient de wederpartij Unisto steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 3. De wederpartij staat er voor in dat de door Unisto tewerkgestelde personen tijdig toegang verkrijgen tot de locatie van uitvoering en zij kosteloos gebruik kunnen maken van alle daarin aanwezige zaken en voorzieningen, voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is. De wederpartij is er verantwoordelijk voor dat de door de wederpartij aangewezen plaats van uitvoering geschikt is voor uitvoering van de overeenkomst. 
 4. De wederpartij staat er voorts voor in dat alle personen die door de wederpartij bij de uitvoering van de werkzaamheden of diensten worden betrokken, op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen plaats ter beschikking van Unisto staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. 
 5. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in dit artikel, is Unisto onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Werkzaamheden en diensten worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat het voor de wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden c.q. diensten zijn voltooid, dan wel dat Unisto de wederpartij mededeling heeft gedaan dat de werkzaamheden/diensten zijn voltooid. 
 2. De wederpartij dient op het moment van opleveren van de werkzaamheden of diensten c.q. levering van de producten direct te onderzoeken of Unisto de overeenkomst deugdelijk is nagekomen, waaronder wat betreft geleverde producten, de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien Unisto naar het oordeel van de wederpartij de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen, dient de wederpartij daarvan op het moment van (op)leveren onverwijld mededeling te doen aan Unisto. 
 3. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Unisto. 
 4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Unisto uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort. 
 5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan. 
 6. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 15.10 inzake een consumentenkoop onverlet.

ARTIKEL 11. | GARANTIE

 1. Garantie is slechts van toepassing voor zover Unisto zulks uitdrukkelijk heeft vermeld. 
 2. Een door Unisto verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Unisto kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk vermelde garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Unisto kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiks- en toepassingsvoorschriften, gebruik in strijd met de overige aanwijzingen van Unisto en herstellingen of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet met voorafgaande toestemming van Unisto zijn uitgevoerd. 
 4. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan geen aanspraak op garantie bestaat, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Unisto streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet. 
 5. Om haar aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten, conform het bepaalde in artikel 10.3, tijdig bij Unisto ter zake te reclameren. 
 6. De wederpartij kan slechts een beroep doen op garantie nadat zij aan al haar verplichtingen jegens Unisto heeft voldaan.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Unisto is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 4. Indien Unisto bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Unisto is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Unisto ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. 
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Unisto gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld. 
 3. Voorts is Unisto gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Unisto op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Unisto ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 6. Indien Unisto de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Unisto vermelde prijzen gebaseerd op “af fabriek” en exclusief btw en verzend- en bezorgkosten. 
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de (op)levering een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Unisto gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. 
 3. Voorts is Unisto gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de (op)levering openbaren, aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Unisto alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen. 
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is Unisto te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten. 
 5. De wederpartij is alle kosten bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop de consument slechts kan worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs. In geval van vooruitbetaling kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan. 
 6. Het recht van de wederpartij om haar eventuele vorderingen op Unisto te verrekenen is uitgesloten. 
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument. 
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De nakoming door Unisto van de verplichtingen uit garantie gelden als algehele schadevergoeding. Indien desondanks toch verdere aansprakelijkheid van Unisto bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in het overige van dit artikel is bepaald. 
 2. Unisto draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door dat de producten voor een ongeschikt of onjuist doel door de wederpartij, eindgebruiker of overige derden zijn aangewend. 
 3. Adviezen en instructies van of vanwege Unisto worden voor eigen risico van de wederpartij opgevolgd. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Unisto draagt Unisto ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 
 4. Unisto is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de aansprakelijkheid krachtens de wettelijke regeling inzake productenaansprakelijkheid draagt. 
 5. Unisto is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, waaronder begrepen de specificaties, van de wederpartij afkomstig, ter zake van producten die volgens haar specificaties zijn vervaardigd. 
 6. Unisto is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. 
 7. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Unisto mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Unisto betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Unisto nimmer meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval op basis van de door Unisto afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 
 8. Unisto heeft te allen tijde het recht de schade van de wederpartij, waarvoor Unisto aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient Unisto hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Unisto ter zake vervalt. 
 9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegelaten ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 10. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Unisto door verloop van één jaar na het ontstaan van die vorderingen c.q. verweren. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een zaak inzake een consumentenkoop, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Unisto is gereclameerd. 
 11. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Unisto, zal de wederpartij Unisto vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Unisto, alsmede het gebruik van de door of namens Unisto geleverde producten.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Unisto behoudt de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem geleverde ontwerpen en afbeeldingen, alsmede de door hem gebruikte methoden en werkwijzen. Deze goederen mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unisto niet worden gekopieerd of gebruikt op een andere wijze dan uit de overeenkomst voortvloeit. 
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 4. Voor zover de wet daarvan niet-dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Unisto aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.